BRANDLARM

BRANDLARM

Ett bra brandskydd och en säker arbetsmiljö ökar förtroendet för ett företag. Ett automatiskt brand- och utrymningslarm ska upptäcka en brand så pass tidigt att man ska hinna ta till åtgärder för att släcka branden och skydda människor, miljö och egendom.  Vi säljer och monterar brandlarm enligt SBF 1008:2. Ett automatiskt brandlarm utgör den tekniska delen av ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder även förebyggande åtgärder såsom egenkontroller, underhåll av brandsläckare och utbildningar för personalen etc.

VI TILLHANDAHÅLLER KOMPLETTA FUNKTIONSLÖSNINGAR FÖR BRANDLARM, DETTA INGÅR

Våra behöriga brandingenjörer utformar anläggningens funktion och omfattning tillsammans med dig och eventuella kravställare
Upphandling av godkänd brand- och utrymningslarmanläggning som sedan tillhanda hålls i vårt avtal
Skötsel med månads- och kvartalsprov av utbildade anläggningsskötare
Samordning av återkommande revisionsbesiktning av opartisk behörig besiktningsfirma
Råd och samordning vid ut- eller ombyggnad av anläggningen
Service och reparationsarbete

VARFÖR BRANDLARM

Brand- och utrymningslarmet har till syfte att initiera utrymning av en byggnad. Utrymning kan behövas på grund av brand, men det kan också röra sig om gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara som hotar. Utrymningslarmet kan aktiveras på olika sätt. Det kan vara automatiskt med hjälp av en brandlarmsanläggning eller gasdetektorer, men det kan också vara manuell aktivering av personal, väktare eller besökare. För att vara säker på att systemet fungerar som det ska om en olycka är framme, och för att uppfylla de höga krav som reglerna ställer, krävs kontinuerligt underhåll.

 

VAL AV LEVERANTÖR

Det är väldigt viktigt att välja en certifierad leverantör som kan leverera i enlighet med de lagkrav som ställs på fastighetsägare, arbetsgivare och näringsidkare. Förutom den lokala indikeringen, kan förmedling även ske till brandkår eller till vaktbolag. Som certifierad anläggarfirma Brandlarm (SBF 1008) erbjuder vi godkända och trygga automatiska brandlarm.

SOM FÖRETAGARE HAR DU YTTERSTA ANSVARET

Tidigare utförde Räddningstjänsten kontroller av brandskydd men så är det inte längre – det innebär att du som företagare är ytterst ansvarig för brandskyddet och att det fungerar på ditt företag. Man bör regelbundet kontrollera att brandskyddet lever upp till myndigheternas krav på rutiner och kontroller, men kom ihåg att myndigheternas krav på brandskydd endast avser skydd för människor. Om du även vill skydda egendom som till exempel lokaler och inventarier så måste du som företagare själv se till att detta skydd finns.

 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Det är ganska enkelt att förebygga bränder och det krävs betydligt mindre jobb och resurser att förebygga än att släcka en brand. Fundera därför över enkla åtgärder som exempelvis att alltid släcka lysen, stänga av kaffemaskiner, byta ut trasiga kontakter och hålla sopor och avfall på inhägnat område. Om olyckan är framme så bör man också vara förberedd för att kunna begränsa branden så mycket som möjligt. Se till att släckutrustning finns nära och utbilda din personal i hur den används.

 

Våra LÖSNINGAR

Vi tillhandahåller en komplett funktionslösning för brandlarm i ett enda avtal: konsultkompetens, godkänd brand- och utrymningslarmanläggning, skötsel och underhåll av anläggningen samt samordning av opartisk besiktning.